Voorwaarden

Het Ondernemersfonds Zwijndrecht is van en voor ondernemers. De toetsingscriteria zijn daarom helder: aanvragen die hieraan voldoen, worden in principe altijd gehonoreerd.
• De aanvraag dient een collectief doel in het betreffende gebied.
• Houd er rekening mee dat uw vereniging of stichting mogelijk niet het gehele trekkingsgebied omvat en dat ook de niet-aangesloten ondernemers bij de besluitvorming betrokken dienen te worden.
• De aanvraag dient een collectief doel en heeft dus geen betrekking op slechts één of enkele ondernemers in het gebied.
• Er is sprake van een democratisch besluit.
• De aanvraag betreft geen gemeentelijke taken en er is geen conflict met andere activiteiten in de gemeente.
• De trekkingsrechten voor het betreffende gebied zijn voldoende.
• De aanvraag is onderbouwd met een begroting en het aangevraagde bedrag past binnen het in het gebied beschikbare budget.
• U verklaart kennis te hebben genomen van de Governance Code en hiernaar te handelen.

Governance Code
Het Ondernemersfonds Zwijndrecht stelt good governance (goed bestuur) centraal. Zowel voor de bestuursleden van de stichting als voor de trekkingsgerechtigden. Dit betekent dat wij scherp letten op eventuele belangenverstrengeling. Een besluitvormende (bestuurs)functie is in principe niet verenigbaar met een opdrachtnemersrol. Voor opdrachten met een waarde tot maximaal €5.000,00 kunnen we een uitzondering maken.

Om (ongewenste) combinaties van rollen te vermijden hanteert het Ondernemersfonds Zwijndrecht voor de trekkingsgerechtigden de volgende good governance regels die onderdeel zijn van de toetsingscriteria.

• Een aanvraag bij het Ondernemersfonds Zwijndrecht die gericht is op een marktuitvraag gaat altijd gepaard met offertes conform de volgende staffel: €0 tot en met €4.999,00 minimaal 2 offertes en €5.000,00 en hoger minimaal 3 offertes.

• Daarbij vragen wij om vooraf heldere gunningscriteria op te stellen en de keuze voor gunning uiteindelijk te onderbouwen. Bij opdrachtverlening in het kader van een aanvraag moet belangenverstrengeling te allen tijde voorkomen worden.

• De aanvrager moet voldoen aan de eisen van democratie en transparantie. Dit is aan te tonen door bewijs van communicatie over de bestedingen met de betalers OZB niet-woningen in het gebied. Ook een besluit van de ledenvergadering waarbij leden, en niet leden in het gebied, zijn uitgenodigd is een manier van communiceren over de besteding. Daarbij wordt wel gewogen hoe breed het gebied vertegenwoordigd wordt door de vereniging/stichting. In geval van twijfel zal Ondernemersfonds Zwijndrecht per brief communiceren aan alle betalers.

• De uiteindelijke opdrachtverstrekking, ongeacht de hoogte van de opdrachtsom, voor leveringen of diensten in het gebied wordt kenbaar gemaakt bij het Ondernemersfonds Zwijndrecht.

• Aanvragers kunnen maximaal ter hoogte van het voor hun beschikbare bedrag in het fonds een aanvraag toegewezen krijgen. Het bestuur van het Ondernemersfonds bespreekt deze in de eerstvolgende bestuursvergadering. Daarbij wordt gekeken of het plan voldoet aan de bovengenoemde voorwaarden en of het plan binnen het budget (trekkingsrecht) van de aanvrager past.

• Het Ondernemersfonds Zwijndrecht ziet de gelden als eigen geld van de ondernemers in Zwijndrecht. Dat betekent dat de aanvrager die deze ondernemers vertegenwoordigt ook beslist over de besteding daarvan, mits de te financieren activiteiten passen binnen de doelstellingen van het Ondernemersfonds Zwijndrecht. Ieder gebied heeft immers zijn eigen doelen en prioriteiten.

• Indien de aanvraag deel uitmaakt van een groter geheel of met andere bestedingen een samenhangend geheel vormt, moet in de aanvraag duidelijk worden gemaakt hoe deze samenhang financieel vorm is gegeven.

• Aanvragen kunnen niet achteraf worden ingediend en moeten plaatsvinden voordat de verplichting tot besteding door de aanvrager wordt aangegaan.

• Het Ondernemersfonds Zwijndrecht benadrukt het belang van een goede communicatie tussen de organisaties binnen Zwijndrecht. Op deze manier kunnen plannen onderling worden besproken en hoeft het wiel niet iedere keer opnieuw te worden uitgevonden.

• Binnen 3 maanden na ontvangst van de gelden zal de aanvrager een schriftelijke verantwoording afleggen over de ontvangen gelden. Elk jaar zal het Ondernemersfonds Zwijndrecht bij de verantwoording van de gelden een lijst maken van de gerealiseerde projecten.