Toetsingscriteria

Elk trekkingsgebied heeft een eigen budget met financiële middelen en mag zelf bepalen hoe het wordt besteed. De aanvraag wordt door het bestuur van het ondernemersfonds getoetst op de onderstaande punten:

• Een aanvraag kan alleen worden ingediend door een aantoonbaar samenwerkingsverband van ondernemers of een collectief van ondernemers binnen een trekkingsgebied, bijvoorbeeld een vereniging of stichting.
• Houd er rekening mee dat uw samenwerkingsverband (vereniging of stichting) mogelijk niet het gehele trekkingsgebied omvat en dat ook de niet-aangesloten ondernemers bij de besluitvorming betrokken dienen te worden.
• De aanvraag heeft een collectief doel, en heeft dus geen betrekking op slechts één of enkele ondernemers in het gebied.
• Er is sprake van een democratisch genomen besluit.
• De aanvraag is onderbouwd met een begroting en het aangevraagde bedrag past binnen het in het trekkingsgebied beschikbare budget.
• Indien de aanvraag deel uitmaakt van een groter geheel of met andere bestedingen een samenhangend geheel vormt, moet in de aanvraag duidelijk worden gemaakt hoe deze samenhang financieel vorm is gegeven.
• Aanvragen kunnen niet achteraf worden ingediend en moeten plaatsvinden voordat de verplichting tot besteding door de aanvrager wordt aangegaan.
• De aanvraag betreft geen gemeentelijke taken en er is geen conflict met andere activiteiten in de gemeente.
• Om (ongewenste) combinaties van rollen te vermijden hanteert het Ondernemersfonds Zwijndrecht dat een besluitvormende (bestuurs)functie in principe niet verenigbaar is met een opdrachtnemersrol. Voor opdrachten met een waarde tot maximaal €5.000,00 kunnen we een uitzondering maken.

Daarbij vragen wij om vooraf heldere gunningscriteria op te stellen en de keuze voor gunning uiteindelijk te onderbouwen. Bij opdrachtverlening in het kader van een aanvraag moet belangenverstrengeling te allen tijde voorkomen worden.

• U verklaart kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en hiernaar te handelen.

Algemene voorwaarden
Het Ondernemersfonds Zwijndrecht stelt good governance (goed bestuur) centraal. Zowel voor de bestuursleden van de stichting als voor de trekkingsgerechtigden. Dit betekent dat wij scherp letten op eventuele belangenverstrengeling. Een besluitvormende (bestuurs)functie is in principe niet verenigbaar met een opdrachtnemersrol. Voor opdrachten met een waarde tot maximaal €5.000,00 kunnen we een uitzondering maken.

Om (ongewenste) combinaties van rollen te vermijden hanteert het Ondernemersfonds Zwijndrecht voor de trekkingsgerechtigden de volgende good governance regels die onderdeel zijn van de toetsingscriteria.

• Een aanvraag bij het Ondernemersfonds Zwijndrecht die gericht is op een marktuitvraag gaat altijd gepaard met offertes conform de volgende staffel: €0 tot en met €4.999,00 minimaal 2 offertes en €5.000,00 en hoger minimaal 3 offertes.

• Daarbij vragen wij om vooraf heldere gunningscriteria op te stellen en de keuze voor gunning uiteindelijk te onderbouwen. Bij opdrachtverlening in het kader van een aanvraag moet belangenverstrengeling te allen tijde voorkomen worden.

• De aanvrager moet voldoen aan de eisen van democratie en transparantie. Dit is aan te tonen door bewijs van communicatie over de bestedingen met de betalers OZB niet-woningen in het gebied. Ook een besluit van de ledenvergadering waarbij leden, en niet leden in het gebied, zijn uitgenodigd is een manier van communiceren over de besteding. Daarbij wordt wel gewogen hoe breed het gebied vertegenwoordigd wordt door de vereniging/stichting. In geval van twijfel zal Ondernemersfonds Zwijndrecht per brief communiceren aan alle betalers.

• De uiteindelijke opdrachtverstrekking, ongeacht de hoogte van de opdrachtsom, voor leveringen of diensten in het gebied wordt kenbaar gemaakt bij het Ondernemersfonds Zwijndrecht.

• Aanvragers kunnen maximaal ter hoogte van het voor hun beschikbare bedrag in het fonds een aanvraag toegewezen krijgen. Het bestuur van het Ondernemersfonds bespreekt deze in de eerstvolgende bestuursvergadering. Daarbij wordt gekeken of het plan voldoet aan de bovengenoemde voorwaarden en of het plan binnen het budget (trekkingsrecht) van de aanvrager past.

• Het Ondernemersfonds Zwijndrecht ziet de gelden als eigen geld van de ondernemers in Zwijndrecht. Dat betekent dat de aanvrager die deze ondernemers vertegenwoordigt ook beslist over de besteding daarvan, mits de te financieren activiteiten passen binnen de doelstellingen van het Ondernemersfonds Zwijndrecht. Ieder gebied heeft immers zijn eigen doelen en prioriteiten.

• Indien de aanvraag deel uitmaakt van een groter geheel of met andere bestedingen een samenhangend geheel vormt, moet in de aanvraag duidelijk worden gemaakt hoe deze samenhang financieel vorm is gegeven.

• Aanvragen kunnen niet achteraf worden ingediend en moeten plaatsvinden voordat de verplichting tot besteding door de aanvrager wordt aangegaan.

• Het Ondernemersfonds Zwijndrecht benadrukt het belang van een goede communicatie tussen de organisaties binnen Zwijndrecht. Op deze manier kunnen plannen onderling worden besproken en hoeft het wiel niet iedere keer opnieuw te worden uitgevonden.

• Binnen 3 maanden na ontvangst van de gelden zal de aanvrager een schriftelijke verantwoording afleggen over de ontvangen gelden. Elk jaar zal het Ondernemersfonds Zwijndrecht bij de verantwoording van de gelden een lijst maken van de gerealiseerde projecten.